VIP info insektshotell

Insektshotell
Två stycken på 15:e hålet Gamla Banan ett i högruffen på höger sida och ett intill Laxaleden.

Ett står på 8:e hålet Gamla Banan långt åt höger i högruffen.

Ett finns på 8:e hålet Nya Banan vid stenmuren ca 100 m från green

Ett hotell, något större än de andra, finns på 16:e hålet nya banan, i högruffen mot Gungvalavägen.

Träd och buskar

29 träd och 60 buskar har planterats på vårkanten 2022. 
Trädarterna är rönn, lind och äppleträd.

Buskar fins i grupper i högruffarna utanför spelfältet, fläder, svartaronia, svart vinbär och sälg.

Humlebon

50 humlebon finns i de nya buskgrupperna.

Ljung

50 ljungplantor planterades på utvalda platser.

 

Faunadepåer

Klubben kommer att placera ut faunadepåer (rishögar), dessa  ligger på solexponerade platser eller vid insektshotellen. 

Utglesad högruff

Ca 14 000 m2 befintlig högruff inom 7 områden på Gamla Banan skall glesas ut för att skapa miljö för ängsblommor och örter och gräsarter. Totalt 200 ton sand kommer att fördelas på ytorna. Utföres under 2022 av banpersonalen.

Om rödlistade pollinatörer, läs här> Länk till länsstyrelsens PDF ”Artfaktablad Vilda Bin”